آموزش زبان کره ای

در این فلش کارت ها اعداد و نحوه ی تلفظ آن ها آموزش داده خواهد شد.