آموزش زبان کره ای

در این درس و فلش کارت ها ضروریات زندگی و کلمات کلیدی توضیح داده میشوند